You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 10 Next »

 • Vad är SUNETs Ladokadapter?

  SUNETs Ladokadapter är en tjänst som alla lärosäten inom ramen för SUNET kan beställa. Den hjälper lärosätet att erhålla händelser från sin Ladokinstans som XML-meddelanden enligt industristandarden LIS (Learning Information Services). Adaptern är utvecklad för att fungera gentemot Ladok 3.

  Tjänsten är händelsebaserad - det betyder att adaptern kontinuerligt lyssnar på er Ladokinstans, och när en händelse inträffar i Ladok, så kommer Ladokadaptern att uppfatta detta, berika händelsen med information om objektet som händelsen inträffade för, och publicera det resulterande objektet som ett XML-meddelande. Exempel på hur sådana meddelanden ser ut hittar ni i adapterns dokumentation.

  Vad är SUNETs Canvasadapter?

  SUNETs Canvasadapter är en tjänst som alla lärosäten inom ramen för SUNET kan beställa. Den hjälper lärosätet att transportera data i LIS-format in i Canvas.

  Tjänsten är händelsebaserad - det betyder att tjänsten lyssnar på en uppsättning ändpunkter, och när ett korrekt meddelande anländer på någon av dessa ändpunkter så förs denna data över till Canvas (via ett LIS-interface som kallas Kimono - mer om det senare).

  SUNETs Canvasadapter accepterar XML-meddelanden formaterade enligt LIS-standarden.

  Översikt av helhetslösningen

  Om man väljer att konfugera upp båda ovanstående adaptrar för sitt lärosäte så får man en helhetslöning för att hålla Canvas i synk med Ladok3. Då båda adaptrarna körs hos SUNET så behöver lärosätet inte sätta upp någon egen infrastruktur om man inte vill.

  Viktigt att komma ihåg är att ingen data flödar åt andra hållet (i dagsläget), dvs en ändring i Canvas reflekteras inte i Ladok, och t.ex. resultat som registreras i Canvas förs INTE automatiskt över till Ladok.

  Även om SUNETS Ladok- och Canvasadaptrar är två separata bitar mjukvara och kan användas helt och hållet på egen hand, så har de utvecklats samtidigt och aktiva val har tagits för att de ska fungera väl ihop.

  Kimono

  Kimono är en molnbaserad integrationsplattform som Canvas använder för att kunna ta emot LIS-meddelanden. När vi i resten av dokumentationen pratar om att skicka meddelanden till Canvas så menas egentligen att meddelanden skickas till Kimono. Väl i Kimono översätts LIS-meddelandet till ett format som Canvas förstår, och förs sedan över till Canvas. I Kimono har man möjlighet att göra specialkonfigurationer för hur denna översättning ska gå till. Med denna metod så kan man t.ex. bestämma huruvida studenter ska få tillgång till ett kursrum vid registrering eller antagning, huruvida sammanslagningar (cross-listings för att använda en Canvas-term) ska göras automatiskt m.m. Det finns egentligen ingen begränsning i vilka Canvasbeteenden man kan skapa med hjälp av Kimonokonfoguration, men i dokumentationen här kommer vi enbart ta upp standardbeteendet samt några exempel på hur man kan förändra detta.

  Personal

  Personal finns ej i Canvas och måste föras över av lärosätet själv. Det enklaste sättet är att skapa en CSV-fil som laddas upp manuellt i Canvas. Om lärosätet har ett personalsystem eller integrationsplattform som kan producera LIS-meddelanden för sina anställda så kan lärosätet välja att skicka dessa till sin Canvasadapter hos SUNET. Detaljerna kring hur man gör detta hittar ni här: (WIP) Användningsfall: Använd Canvasadaptern för att synka användare från ert personalsystem till Canvas

  Student

  Standardbeteende: LadokEventen LokalStudentEvent, StudentTillLarosateEvent samt KontaktuppgifterEvent genererar ett meddelande till Canvas.

  Följande information förs över om studenten

  • StudentID (Ladok UUID)
  • Förnamn
  • Efternamn
  • E-post
  • Personnummer

  Alla meddelanden till Canvas sätter användarens status till "active". Hantering av avlidna studenter och andra fall där användaren kan viljas tas bort får hanteras manuellt av lärosätet.

  Möjlighet till konfiguration: Alla meddelanden till Canvas innehåller vilket Ladok-event som var källan till meddelandet, samt en boolean-flagga för huruvida studenten är avliden eller inte. Vill ni t.ex. ta bort en student automatiskt vid ett dödsfall (rekommenderas ej p.g.a. arkiveringskrav) så kontaktar ni er CSM hos Instructure som sätter er i kontakt med de som kan göra förändringar i er Kimono-instans.

  Kurstillfälle

  Ett kursrum skapas i Canvas för varje kurstillfälle som skapas i Ladok3. Det går att styra flera kurstillfällen till samma kursrum för att hantera scenarion där flera kurstillfällen ska ges i kursrum i Canvas, men det blir ingen 100%-ig lösning utan viss handpåläggning kan fortfarande krävas. Följande information förs över till Canvas om ett kurstillfälle

  • KurstillfällesID (Ladok)
  • Termin
  • Tillfällesskod
  • Kurskod
  • Kursnamn
  • Poäng
  • Undervisningstakt
  • Undervisningstid
  • Studieort
  • Startdatum
  • Slutdatum

  Studiedeltagande

  Studiedeltagande är en sammanfattning för flera händelser:

  • Antagning
  • Registrering
  • Studieavbrott
  • Uppehåll 

  Vid dessa händelser (samt deras inverser, t.ex. antagning borttagen), så skickas ett meddelande till Canvas. Vilken Ladok-händelse som leder till vilken Canvas-status hittar ni under Canvasadapterns dokumentation.

  Sammanfattning meddelanden

  • Kolumn Ladok avser den händelse i Ladok som Ladokadaptern lyssnar på
  • Kolumn LIS avser vilket LIS-meddelande som skapas utifrån Ladokhändelsen.
  • Kimono/Canvas avser vilken effekt LIS-meddelandet får i Canvas (Om man inte har begärt specialmappningar i Kimono - mer om det senare).
  LadokhändelseLISKimono/CanvasKommentarer 
     Exempel: konfigurering av processen

  SUNETs Canvasadapter skickar standardiserade meddelanden till Canvas. Det går dock att i samråd med Instructure anpassa hur man vill mappa informationen i meddelandet till Canvas för det enskilda lärosätet. Detta görs i ett integrationsverktyg som heter Kimono av personal från Instructure. Nedan beskrivs några typfall av mappningar som styr beteendet i Canvas.

  Lägga till studenter i kursrum vid antagning eller registrering

  Normalfallet är att en student får tillgång till ett kursrum i Canvas när registreringen sker på en studieperiod under motsvarande kurstillfälle i Ladok3. Om man vill ge tillgång till kursrummet redan vid antagning så behöver detta konfigureras upp i Kimono. Alla LIS-meddelanden från SUNETs Ladokadapter innehåller information om vad för händelse i Ladok3 som triggade meddelandet. Denna information följer med över till Kimono och kan användas för att styra mappningen där.

  Värden som Instructure ska sätta i Kimono:

  Sammanslagning av kursrum

  Normalfallet är att ett kursrum skapas per kurstillfälle i ladok3. Om man vill slå samman flera parallella kurstillfällen som samläses till ett kursrum i Canvas kan man slå samman ett antal attribut i meddelandet som nyckel för kursrummet.

  Exempel:

  Värden som Instructure ska sätta i Kimono:

  Stryp tillgång till kursrummet för antagna studenter som inte registrerat sig

  Ett vanligt scenario är att man vill låsa upp kursrummet för antagna studenter så att de kan förbereda sig. Man vill däremot inte att dessa studenter ska finnas kvar i kursrummet om de aldrig dyker upp. Detta går att lösa genom att sätta ett tidsbegränsat medlemskap i kursrummet vid antagning, tex fram till ett par dagar innan kursen startar. En registrering ger studenten permanent medlemskap. Det gör att studenter som registrerar sig i tid inte kommer att märka övergången.

  Exempel:

  Värden som Instructure ska sätta i Kimono:

  Hantering av termin

  Varje kurstillfälle som skickas till Canvas kommer vara märkt med startterminskoden för kurstillfället. Dock så förs inte terminer över med automatik till Canvas, utan måste skapas manuellt innan kurstillfället skickas till Canvas. Ni kan själva välja hur ni använder terminerna i Canvas (med/utan datum etc.), men terminens SIS-ID i Canvas måste matcha starterminskoden i Ladok 3 för att kopplingen mellan kurstillfällen och terminer ska fungera.

  Lösningsarkitektur

  Informationssamband

  Denna bild beskriver de övergripande informationssambanden mellan Ladok3 och Canvas. Bilden kommer inom kort ersättas med en renritad bild.

   

  Mappningspecifikationer

  Under denna rubrik kan du läsa om hur vi standardmässigt mappar attribut från LIS (från Ladok3) till Canvas. Det mesta går att ändra i Kimono tillsammans med Instructure. Specarna nedan ska ses som en standardmappning att utgå från så man slipper börja med ett blankt papper. Specarna kan användas som beställningsunderlag till Instructure.

  Autentisering av användare

  Användarens identitet federeras via SWAMID och mappas via fält i attributreleasen till en lokal användare i Canvas. Ladok3 har dock ingen kännedom om en students användar-ID. För att lösa detta tittar projektet på en lösning som liknar inloggningsförfarandet i Ladok3. Dvs. kunna ta tex personnummer ur attributreleasen och mappa mot ett fält på användaren i Canvas. SUNET driver frågan om en anpassning mot Canvas.

  • EduID

   För att kunna använda EduID som autentiseringslösning för Canvas så måste er Canvas-instans registreras i SWAMID. För att göra detta, kontakta operations@swamid.se. Som Login ID i Canvas behöver i så fall samma mailadress sättas som mailadressen på personens EduID. Detta går att konfigurera i Kimono. För att konfigurera upp EduID som SAML-provider i Canvas kan man göra enligt följande mall: • No labels