Planerat underhåll

Sunet kommer att genomföra planerat underhåll på wiki.sunet.se torsdagen den 4 juni 7-9. Under denna period kommer wikin vara otillgänglig under kortare perioder.

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Här finns svar på frågor som ofta återkommer. Hör gärna av dig till info@sunet.se om du saknar något. 

Hur ansluter organisationen sig till Sunets nät?

Sunet har i uppgift att skapa infrastruktur för nationell och internationell datakommunikation på universitet, högskolor och andra anslutna organisationer. Se Om Sunet på Sunets webb för information hur du kontaktar Sunet.

Vad krävs för att avropa tjänster från Sunet?

För att avropa tjänster från Sunet krävs att organisationen är ansluten till Sunets nät, s.k. Sunetansluten. 

Behövs SWAMID för att använda Sunets tjänster?

Sunets tjänster använder normalt identitetsfederationen SWAMID. Detta underlättar upphandling, implementationsstöd och utbyte mellan organisationer som vill samarbeta i tjänster.

Finns det någon "lightversion" av SWAMID?

Sunet arbetar aktivt på att ta fram en ny IdP-tjänst, dvs. inloggningstjänst för webbtjänster för organisationer med mindre än 200 anställda, som går under arbetsnamnet IdP as a Service. Den kommande tjänsten gör det enklare för mindre organisationer att dra nytta av Sunets tjänster.

Finns det någon "lightversion" av eduroam?

Nej, det trådlösa nätverket eduroam är en del av SWAMID och förutsätter viss fysisk infrastruktur på plats hos organisationen.

Vilka delar av en Sunetansluten organisation kan använda Sunets tjänster (Inkubatorsbolag, fastighetsbolag, samägda utvecklingsbolag med privata aktörer etc)?

Samtliga tjänster som Sunet levererar till anslutna organisationer är upphandlade i enlighet med LoU. Tjänsterna är upphandlade direkt av Sunet eller via NORDUnet alternativt GÉANT. 

I samtliga upphandlingar har omfattningen av upphandlingen, dvs. möjliga avropande organisationer (se Sunetanslutna organsiationer), klart framgått till deltagare i upphandlingen, dvs. möjliga leverantörer.

En ansluten organisation kan vara organiserad som en myndighet, en stiftelse, ett eller flera aktiebolag, annan organisationsform eller en kombination av dessa. Det har inte i några upphandlingar gjorts skrivningar eller paragrafer som hanterar hur en ansluten organisation till Sunet juridiskt är organiserad.

Varje ansluten organisation avgör själv vilka delar av verksamheten som anses omfattas av det avtal som Sunet och ansluten organisation tecknat rörande tjänsten.

Ovanstående gäller även vilka delar av en Sunetansluten organisation som kan använda Sunetanslutningen. Det är upp till varje Sunetansluten organisation att besluta vilka delar som anses ingå inom organisationen.