Ekonomi Styrning Ledning

Per Nihlén

Sören Berglund

Christian Mohr
Arne Nilsson
Per Andersson
Leif JohanssonBlandade och inledande diskussionspunkter:

Namn på tjänsten/erna: NOC<->CNaaS resp SOC/IRT/CERT


SOC relation till IRT. Certifiering för att sätta samma nivå.


Kompetensförsörjning!?


Vad skiljer Univ världen från t.ex. ett företag? Forskning m.m. har krav/önskemål. Hur tillgodoses detta? Övervägningar mellan ”smör & bröd nät” och ”forskningsnät” – är inget problem…


Blir antagligen dyrare eftersom det inte är det man har idag utan bättre!

Bef kompetens på lärosäten deltar i hela CNaaS (och SOC) i en distribuerad lösning


Viktigt att se till behov hos alla våra verksamheter: Forskning / Utbildning / AdministrationFrågeställningar från lappar:


- Vad händer om vi inte samarbetar om CNaaS / SOC?
- Vad tjänar UH sektorn på samarbete om …
Samarbete ger möjlighet till specialisering, behålla och utveckla kompetens, bättre leverans, bättre tillgänglighet, mer proaktivitet, lättare att rekrytera rätt kompetenser. Viktigt med distribuerad lösning!

- Nackdelar med NOC/SOC
Kan tappa den fulla kontrollen.


- Kommer SOC/NOC att finnas i en internationell kontext?
JA. När kompetens och expertis ökar så kommer det automatiskt.


- Vilka öppettider har en SOC/NOC?
24/7 på ett eller annat sätt!? Distribuerad lösning!


- Kompetenser SOC / NOC?
Experter på olika nivåer, 1-3 lokalt, 4 nationellt, 5 internationellt.

Bör vara ”elitistiskt” för att höja det över det man själv klarar av!
Viss del av ”ofärdiga” för återuppbyggnad.
Viktigt att få lärosäten att förse ”SUNET” med kompetenta personer och behålla dessa.


- Finns det nyttoanalyser för SOC?
Ja. Har iofs inte kommit fram till direkt positiv resultat.

Kontinuitetsarbete behövs alltid, men blir (sannolikt) billigare och bättre om det görs gemensamt. Svårt att kunna räkna på ev kostnader eller vinster…


- Vad kör en SOC? KPI
Jämförelser internationella data.

- Har vi tillräcklig kompetens för att kunna driva SOC/NOC
JA. Men kräver aktivt arbete med kompetensvägar m.m.

- Skillnad mellan IRT/SOC/CERT
IRT är en delmängd av SOC (som också är proaktiv) – beroende på definition…

- Upphandlingsstöd / Utvecklingsstöd?
Tjänsten kommer innehålla upphandlingsstöd

- Hur säkras relationen SOC - lärosäte
Dialog, transparens, deltagande

- Efter införande, hur ser produktägandeorganisationen ut?
Inte en vanlig förvaltningsledare. Mer som SWAMID...
Övergripande frågor:

Styrning: Inflytande från lärosäten behövs. Styrgrupp med lärosäten + teknisk ledning


Ledning: Anställd på SUNET


Organisation: Personer på varje lärosäte ”måste” finns. I egen regi eller köpt av t.ex. SUNET eller annat lärosäte. Kompetens anställd på lärosäten.

Ekonomi: Borde finansieras nationellt och internationellt. Geant. MSB?


  • No labels