Problem med svenska tecken

2020-10-23: Det finns f.n. problem med å, ä och ö på stora delar av Sunets wiki. Felsökning pågår...

SWAMID template Service Definition

Purpose and Scope

This wiki page is the template?Service Definition of SWAMID

Swedish template Service Definition

SWAMID template Service Definition is written in Swedish since the implementing organisations are Swedish legal entities. The English version below is a translation of the original Swedish.

Some reading help:

  • All text within [] should be changed to local information.

Generell beskrivning av SAML2 WebSSO

Tj?nsten innefattar autentisiering av anv?ndare som har en elektronisk identitet p??[ORGANISATION], samt attribut?verf?ring g?llande den autentiserade anv?ndaren. Tj?nsteutgivaren/h?gskolan ?r medlem i SWAMID, den svenska identitetsfederationen f?r forskning och h?gre utbildning. Tj?nsten ?r uppsatt i enlighet med SWAMIDs policy och ?vriga regler och riktlinjer som fastst?llts av SWAMID.

Policy f?r personlig integritet

Tj?nsten f?ljer den policy f?r hantering av personuppgifter? (l?nk till policy) som fastst?llts av?[ORGANISATION], i enlighet med svensk lagstiftning.?

Tj?nsten och dess begr?nsningar

?[ORGANISATION] garanterar en tillg?nglighet till tj?nsten som st?mmer ?verens med ?[ORGANISATIONs]?krav och f?rv?ntningar. Processen f?r utdelande, avslutande och underh?ll av elektroniska identiteter vid ?[ORGANISATION] finns h?r (l?nk till beskrivning av identitetshanteringsprocessen). ?[ORGANISATION] f?ljer SWAMIDs rekommendationer f?r utl?mning av attribut, baserad p? entitetskategorier. ?[ORGANISATION] f?rbeh?ller sig att i kommunikation med en tj?nsteutgivare f?r?ndra faktiskt utgivna attribut, oavsett vad som rekommenderas av SWAMID g?llande den entitetskategori som tj?nsteutgivaren har placerats i.

?

?

Servicedesk och supportfr?gor

F?r fr?gor och felanm?lan g?llande ?[ORGANISATION] och dess SAML2 WebSSO-tj?nst h?nvisas till f?ljande lokala supportkanaler

Tfn:???????????? ..................

Epost:???????? ..................

Webb:???????? ..................

?

English template Service Definition

General description of SAML2 WebSSO

The service provides authentication of users which have an electronic idenitity at [ORGANISATION], together with release of attributes pertaining to the authenticated user. The provider of the service/centre of learning is a member of SWAMID, the Swedish identity federation for Research and higher education. The service has been deployed in accordance with SWAMID?s policy and encompassing rules and guidelines which have been laid down by SWAMID.

Policy for personal integrity

The service adheres to the policy for the handling of personal data (link to policy) which has been published by [ORGANISATION] in accordance with Swedish law.

The service and limitations of service

[ORGANISATION] undertakes to guarantee the availability of the service in accordance with [ORGANISATION]?s requirements and expectations. The process for creation, deletion and maintenance of electronic identities at [ORGANISATION] is described here (link to description of identity handling process). [ORGANISATION] follows SWAMID?s recommendations for release of attributes based upon entity categories. [ORGANISATION] reserves the right to change the actually released attributes, having communicated such with a service provider, regardless of the recommendations from SWAMID concerning the entity category the service provider has been placed in.

Service and support

Questions and faults regarding [ORGANISATION] and it?s SAML2 WebSSO service should be directed to the following local support channels:?

Tel: ?????????..................

Email: ?????..................

Web: ? ? ??..................