Problem med svenska tecken

2020-10-23: Det finns f.n. problem med å, ä och ö på stora delar av Sunets wiki. Felsökning pågår...

SWAMID template Acceptable Use Policy

Purpose and Scope

This wiki page is SWAMIDs?template?Acceptable Use Policy.

Swedish template Acceptable Use Policy

SWAMID template Acceptable Use Policy is written in Swedish due to that the implementing organisation are Swedish legal entities.

Some reading help:

 • All text within [] should be changed to local information.

Allm?nna regler f?r all anv?ndning av anv?ndarkonton och datorn?t vid [ORGANISATION]

Anv?ndning av [ORGANISATION] datorn?t syftar till att underl?tta studier, forskning och utf?rande av ordinarie arbetsuppgifter. Annan anv?ndning kan vara till?ten under f?ruts?ttning att den inte inkr?ktar p? ordinarie arbetsuppgifter eller kommer [ORGANISATION] till skada. F?r anst?llda och ?vriga verksamma svarar [PREFEKT/MOTSVARANDE] f?r bed?mningen av till?ten anv?ndning.

I ?vrigt g?ller

 • att all anv?ndning av anv?ndarkonton och datorn?t ska f?lja Sveriges lagar och f?rordningar,
 • att anv?ndarkonton, l?senord och koder ?r personliga och f?r endast anv?ndas av innehavaren,
 • att datorer, mobila enheter och andra n?tanslutna utrustningar som ansluts till [ORGANISATION] datorn?t ska ha relevant skydd s?som antivirus antispyware och brandv?gg samt
 • att SUNET:s etiska regler reglerar ?vrig till?ten anv?ndning. SUNET f?rd?mer som oetiskt n?r n?gon
  • f?rs?ker f? tillg?ng till n?tverksresurser utan att ha r?tt till det
  • f?rs?ker d?lja sin anv?ndaridentitet
  • f?rs?ker st?ra eller avbryta den avsedda anv?ndningen av n?tverken
  • uppenbart sl?sar med tillg?ngliga resurser (personal, maskinvara eller programvara)
  • f?rs?ker skada eller f?rst?ra den datorbaserade informationen
  • g?r intr?ng i andras privatliv
  • f?rs?ker f?rol?mpa eller f?rnedra andra.

Den som ?vertr?der, eller misst?nks ?vertr?da, ovanst?ende regler kan st?ngas av fr?n n?tet f?r utredning. Dessutom kan disciplin?ra eller r?ttsliga ?tg?rder komma att vidtas.

?

English template Acceptable Use Policy

SWAMID template Acceptable Use Policy is written in Swedish due to that the implementing organisation are Swedish legal entities. The English template is a translation from Swedish.

Some reading help:

 • All text within [] should be changed to local information.

General rules for usage of user accounts and computer networks at [ORGANISATION]

The usage of [ORGANISATION]'s computer network is intended to facilitate studying, research and the execution?of normal working duties. Other types of usage can be permitted provided it does not impinge on the intended usage or cause harm to [ORGANISATION]. In the case of employees and other active individuals the [HEAD OF DEPARTMENT OR EQUIVALENT] is responsible for making a decision regarding acceptable usage.?

The following generally applies:

 • that all usage of user accounts and computer networks follow Sweden's laws and by-laws,?
 • that user accounts, password and codes are individual and shall only be used by the intended?individual,
 • that computers, mobile devices and other network-connected equipment that is connected to?[ORGANISATION]'s computer network must have relevant protection such as anti-virus, anti-spyware and firewall, and finally
 • that SUNET's ethical rules regulate the "other" usage. SUNET?judges unethical behaviour to be when someone
  • attempts to gain access to network resources that they do not have the right to
  • attempts to conceal their user identity
  • attempts to interfere or disrupt the intended usage of the network
  • clearly wastes available resources (personnel, hardware or software)
  • attempts to disrupt or destroy computer-based information
  • infringes on the privacy of others
  • attempts to insult or offend others.

Any person found violating or suspected of violating these rules can be disconnected from the network for investigation. Furthermore, disciplinary or legal action can be taken.