Status

  • Utvecklingsgruppen är klar med förstudien och utveckling har påbörjats.
  • Projektet har fått sökt finansiering från Vinnova. Detta betyder att vi kommer kunna utveckla både underskriftstjänst och valideringstjänst.
  • Referensgruppen har etablerats. Den består av följande medlemmar:
    Per Andersson (Chalmers), Mats Törnblad (KTH), Margareta Ödmark (SU), Åsa Enmyren (HB), Johan Peterson (LiU).
  • Gränssnitt som lärosätens kan börja testa mot samt designbeskrivning har levererats till referensgruppen.
  • Inhämtning och analys av återkoppling pågår.


  • No labels