Digital tentamen

Vid frågor, kontakta projektledare Nina von Zeipel, nina@sunet.se

Status:

Projektet befinner sig i fas 2.

Projektet arbetar på enligt tidplan, och förhoppningen är att styrgruppen senast 7 april ska kunna godkänna den kravspecifikation som projektgruppen arbetar med. Efter ett godkännande från styrgruppen blir nästa steg i projektet att Sunet fattar beslut om gå vidare till fas 3 i projektet (genomföra upphandling), alternativt att förlänga fas 2 alternativt att avbryta projektet.  

Projektet söker lärosäten som skulle vara intresserade av att delta vid användartester i maj, förutsatt att projektet går vidare till fas 3 och genomför en upphandling. Kontakta projektledare Nina von Zeipel vid intresse, nina@sunet.se. Information om att projektet söker lärosäten för användartester kommer att skickas ut via Sunets Info-utskick samt via nätverket SALSA (Canvas). 

Syfte

Sunet undersöker möjligheterna att etablera tjänsten Digital tentamen och erbjuda den som en avropningsbar Sunet-tjänst till Sunetanslutna lärosäten. Genom att etablera en Sunet-tjänst skapas för anslutna lärosäten en tjänst som är enkel att avropa.

Mål

Efter avslutat projekt skall Digital tentamen finnas som en avropningsbar Sunet-tjänst för Sunetanslutna lärosäten. En produktägare och tjänsteägare ska vara tillsatta.

Sammanfattning av projektet

Projektet är uppdelat i tre faser:

Under fas 1 undersöker Sunet förutsättningarna för att etablera Digital tentamen som en Sunet-tjänst. Förutsatt att Sunet beslutar om att gå vidare med projektet påbörjas fas 2.

Under fas 2 utreds lämplig affärsmodell och en kravspecifikation tas fram. Projektet kommer även föreslå vilken form av upphandling som ska användas om projektet går vidare till fas 3. Förutsatt att Sunet beslutar om att gå vidare med projektet påbörjas fas 3.

Under fas 3 påbörjas upphandlingen, upphandlingen utannonseras , inkomna anbud analyseras och bedöms. Förutsatt att upphandlingen leder till att Sunet tecknar avtal med en leverantör av systemstöd för digital tentamen kommer tjänsten Digital tentamen att etableras som en avropningsbar Sunet-tjänst för anslutna lärosäten.

Projektdokumentation

Projektdirektiv

Projektplan version 1.1 

Beställare

Valter Nordh, Sunet

Projektledare

Nina von Zeipel, Sunet

Styrgrupp

Valter Nordh, Sunet - ordförande
Barbro Carlsson, Göteborgs universitet
Linn Askeröd, Karlstad universitet
Eva Svedmark, Umeå universitet
Karl Ageberg, Lunds universitet

Projektgrupp

Carina Georg, Karolinska institutet
Johan Lindeberg, Linnéuniversitet
Linda Jerdenius, Göteborgs universitet
Patrick Dorls, Malmö universitet
Wietze de Vries, Karolinska institutet


  • No labels