Informationsmodeller och API

Informationsmodeller och API:er inom högre utbildning

Projektet startas upp och avslutas under 2018

Ett allt viktigare område för lärosäten är hur affärsdata på lärosäten struktureras och exponeras. För svenska lärosäten är detta ett område som har fått specifik fokus i och med övergången till nytt studiedokumentationssystem - Ladok3.  Det finns stor erfarenhet av detta bland svenska lärosäten dock finns idag dock ingen samsyn hur det skall hanteras.

Projektets uppgift är att lägga en grund för att använda en gemensam standard inom utbildningssektorn i Sverige för informationsmodell och tjänstegränssnitt för att exponera data. Standarden kan baseras på en internationell standard som IMS Global – LIS/OneRoster (ref.[1]) alternativt inom sektorn en egendefinierad standard för Svenska förhållanden.

En viktig del i arbetet är att ta in erfarenheter från den kommande integrationen med lärplattformen Canvas (inom kort aktuellt för ett antal lärosäten). Erfarenheter från integrationsarbetet med Canvas generaliseras för att skapa en nationell modell som skall kunna användas i liknande framtida integrationsprojekt.


Avrapportering

19/11

Avrapportering sker till Ladok för fortsatt förvaltning. Malin Zingmark är produktägare i Lokalförvaltningen

Avrapportering till ATI - ATI bör vara involverade att ta fram prioriterade tasks som skall tas fram i förvaltningen. Vilka tjänster har byggts nu och vilka beteenden finn i tjänsterna. Vad är en sync-tjänst och vad är en process-tjänst, get-tjänst. Gå igenom integrationsarkitekturen igen på nästa siteträff ATI-träff februari, för att visa hur det nu ser ut i praktiken. en kortare sammanfattning den 7 december.

Avrapportering till ITCF. Per kollar med möjliga datum i februari kanske den 12/2, 19/2 alternativt längre fram. Online.

Åtgången tid:

Till måndagen den 3/12 är det bra om vi stämma av upparbetad tid.

Faktura skickas den 17/12

Be Katrin ta ut en rapport i QBIS  innan nästa fredag.- Gör en grov uppskattning till SUNET.

26/11

ITCF

Per tar upp med ITCF igen angående möte online - Per återkommer

Faktura till SUNET

Per överens om att vi fakturera enligt plan

Status

Gunnar varit ledig och inte gjort så mycket mer sedan sist

Gunnar skickar över en statusrapport

Emil har inte heller hunnit

Vi planerar att har Wikirapport klar i Januari

Emil och Gunnar synkar ganska omgående för att se att man har samma syn på tillvaron. Emil och Gunnar synkar till måndag den 3/12. Gunnar skickar kallelse.

Grundforskning skall vara på plats i december och sedan klarställande av rapport i januariSammanfattning

En sammanfattning skall tas fram för att diskutera slutsatser

Vart som kvarstår är att sammanställa resultatet. Gunnar skriver ett utkast och "vi" skriver "rent".


Möjliga andra användningsfall

Bevarande av Ladok
  • No labels